Archiwum: kwiecień 2016

PRZETARG NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO DWORCA PKP W MORĄGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza  przetarg ofertowy na wykonanie  przyłącza cieplnego do budynku  ul. Dworcowa  (dworzec PKP) w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.05.2016r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PRZETARG NA PRACE PROJEKTOWE

Morąg,  dn. 15.04.2016 r.

PROTOKÓŁ  Nr   8/2016

z przetargu ofertowego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dla przedsięwzięcia” Projekt przyłącza, węzła cieplnego i przyłączy do budynków Osiedla Warszawskiego w Morągu        

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 11.04.2016r.

Skład komisji:

  1. Henryk Kondej –    przewodniczący  komisji
  2. Danuta Nowocin      –   członek
  3. Henryk Zalewa –   członek

Na  posiedzeniu w dniu  15.04.2016 roku o godz.1015  komisja  stwierdziła , że w    terminie składania ofert  do godz. 10 00   w  dniu 15.04.2016r. wpłynęły 3 oferty na:       Projekt przyłącza, węzła cieplnego i przyłączy do budynków Osiedla Warszawskiego w Morągu .

 Ofertę złożyła   firma :

  1. Zakład Ciepłownictwa „ECOL” Andrzej Gregorczyk 10-061 Olsztyn ul. Barczewskiego 18/17 na kwotę brutto 99 630,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści  złotych)
  1. Biuro Inwestycyjne „MATI14-300 Morąg ul. Przemysłowa 4A/34 na kwotę  brutto  88 560,00 zł     (osiemdziesiąt  osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt  złotych)
  1. EOS SANIT Tomasz Domański  10-693 Olsztyn                           Roweckiego 8/20  na kwotę brutto 99.876,00  zł  (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć  złotych)

Oferta Zakładu  Ciepłownictwa „ECOL” Andrzej Grzegporczyk 10-061 Olsztyn  nie spełnia wymogów zgodnie z punktem 7 i 8 zapytania ofertowego – brak wymaganych załączników.

Zgodnie z punktem 15 Zapytania Ofertowego komisja wybrała  firmę

Biuro Inwestycyjne „MATI” 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 4A/34 na kwotę brutto 88.560.00 zł

 

Na tym w dniu 15.04.2016 roku posiedzenie zakończono.