Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający i miejsce realizacji zamówienia– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Morągu

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

NIP 7411444699, REGON 510459057

+48 89 757 26 27 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

 Tryb postępowania – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20.

 Nazwa inwestycji – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie

 Termin i miejsce składania ofert 09.10.2023 r. do godz. 1000 za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na podany adres.

 Adres e-mai, na który należy wysłać ofertę –  sekretariat@mpec-morag.pl.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Charzyński tel. 503 970 636 e-mail: dt@mpec-morag.pl

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Kategoria ogłoszenia – roboty budowlane

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12 2025 r

 Kontakt z Zamawiającym – W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną adres e-mail –

 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl
 1. SIWZ ciepłownia -07.09.2023
 2. PFU ciepłownia – 07.09.2023
 3. Załącznik nr 1-07.09.2023
 4. Załącznik nr 2-HRF-07.09.2023
 5. Załącznik nr 3-OFERTA-07.09.2023
 6. Załącznik nr 4-Wizja-07.09.2023
 7. Załącznik nr 5-Oświadczenie-07.09.2023
 8. Załącznik nr 6-Wykaz robót-07.09.2023
 9. Załącznik nr 7-Wykaz osób-07.09.2023
 10.  Załącznik nr 8- umowa -31.08.2023
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie GK-07.09.2023
 12.  Plan sytuacyjny
 13. Wypis i wyrys z MPZP Morąg
 14. Schemat technologia KR
 15. Taryfa 2022-23 MPEC_Morąg
 16. Zał. 4.1 poziom 0,00 Zał. 4.2 poziom +3,60 Zał. 4.3 poziom +7,20 Zał. 4.4 poziom +13,20 Zał. 4.5 przekrój A-A Zał. 4.6 przekrój B-B

PRZETARG NA „Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg II”

Szczegóły przetargu na stronie:

http://www.mpec-morag.pl/przetargi/

Przetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w MPEC Morąg

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg”

Szczegóły w załącznikach:

Wybór oferty na dostawę miału węglowego na rok 2017

PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2017

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 05/2017  z dnia 22.05.2017 r.

Skład komisji:
1.    Marcin Charzyński  –  przewodniczący
2.    Danuta Nowocin      –  członek
3.    Henryk Zalewa        –  członek

Na  posiedzeniu w dniu 23.05.2017roku o godz.10 30  komisja  stwierdziła , że w terminie składania ofert  do godz. 10 00 dnia 23.05.2017r. wpłynęły 4 oferty.

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 7500 t na rok 2017.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Adam Maruszak – tel. (89) 757 26 27 w. 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 23.05.2017 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę do 23.05.2017 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 7500 t na rok 2017.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Adam Maruszak – tel. (89) 757 26 27 w. 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 23.05.2017 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę do 23.05.2017 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU.

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Procedurę przetargu, zakres i terminy prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 15.11.2016r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016r. o godz. 1015.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

PRZETARG NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO DWORCA PKP W MORĄGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza  przetarg ofertowy na wykonanie  przyłącza cieplnego do budynku  ul. Dworcowa  (dworzec PKP) w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.05.2016r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.