Ogłoszenia

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2023r.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ2023r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający i miejsce realizacji zamówienia– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Morągu

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

NIP 7411444699, REGON 510459057

+48 89 757 26 27 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

 Tryb postępowania – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20.

 Nazwa inwestycji – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie

 Termin i miejsce składania ofert 09.10.2023 r. do godz. 1000 za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na podany adres.

 Adres e-mai, na który należy wysłać ofertę –  sekretariat@mpec-morag.pl.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Charzyński tel. 503 970 636 e-mail: dt@mpec-morag.pl

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Kategoria ogłoszenia – roboty budowlane

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12 2025 r

 Kontakt z Zamawiającym – W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną adres e-mail –

 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl
 1. SIWZ ciepłownia -07.09.2023
 2. PFU ciepłownia – 07.09.2023
 3. Załącznik nr 1-07.09.2023
 4. Załącznik nr 2-HRF-07.09.2023
 5. Załącznik nr 3-OFERTA-07.09.2023
 6. Załącznik nr 4-Wizja-07.09.2023
 7. Załącznik nr 5-Oświadczenie-07.09.2023
 8. Załącznik nr 6-Wykaz robót-07.09.2023
 9. Załącznik nr 7-Wykaz osób-07.09.2023
 10.  Załącznik nr 8- umowa -31.08.2023
 11. Załącznik nr 9 Oświadczenie GK-07.09.2023
 12.  Plan sytuacyjny
 13. Wypis i wyrys z MPZP Morąg
 14. Schemat technologia KR
 15. Taryfa 2022-23 MPEC_Morąg
 16. Zał. 4.1 poziom 0,00 Zał. 4.2 poziom +3,60 Zał. 4.3 poziom +7,20 Zał. 4.4 poziom +13,20 Zał. 4.5 przekrój A-A Zał. 4.6 przekrój B-B

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZA 2022R.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

MPEC Spółka z o.o. Morąg

 1. Wartość procentowa udziału ciepła wytworzonego w:

– odnawialnych źródłach energii,

– w kogeneracji,

– ciepła odpadowego  z instalacji przemysłowych

w całkowitej wielkości ciepła dostarczonego w skali roku kalendarzowego do msc.

α DH = 0,0 %

na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r Dz. U. z 2017roku poz. 1920

 1. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej:

W i =1,3

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r Dz. U. z 2015r. poz. 376.

 1. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

W P, c = 1,8

na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r Dz. U. z 2017roku poz. 1920

INFORMACJA O CENACH I STAWKACH OPŁAT STOSOWANYCH OD 01-03-2023R.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2017 wyniosły:
– ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 0%
– ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
– ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%

PRZETARG NA „Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg II”

Szczegóły przetargu na stronie:

http://www.mpec-morag.pl/przetargi/

Przetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w MPEC Morąg

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wdrożenie e-usług w MPEC Morąg”

Szczegóły w załącznikach:

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2017 wyniosły:
– ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 0%
– ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
– ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%

TARYFA DLA CIEPŁA

W dniu 9 lutego 2018r. została wydana Decyzja nr OGD.4210.29.17.2017.2018.430.VII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca nową taryfę dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego dnia 12 lutego 2018r. poz. 774.

Skan Decyzji i Taryfy dla ciepła:

Decyzja-Taryfa dla ciepła 2018r

Wybór oferty na dostawę miału węglowego na rok 2017

PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2017

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 05/2017  z dnia 22.05.2017 r.

Skład komisji:
1.    Marcin Charzyński  –  przewodniczący
2.    Danuta Nowocin      –  członek
3.    Henryk Zalewa        –  członek

Na  posiedzeniu w dniu 23.05.2017roku o godz.10 30  komisja  stwierdziła , że w terminie składania ofert  do godz. 10 00 dnia 23.05.2017r. wpłynęły 4 oferty.