PRZETARG NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO DWORCA PKP W MORĄGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

ogłasza  przetarg ofertowy na wykonanie  przyłącza cieplnego do budynku  ul. Dworcowa  (dworzec PKP) w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636, Kondej Henryk tel.0897572627.

Oferta winna zawierać koszt realizacji zadania, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 18.05.2016r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016r. o godz. 1030.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.