„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. 089 757 26 27.

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU.

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

Procedurę przetargu, zakres i terminy prac określa specyfikacja przetargu.

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej http://mpec-morag.pl/

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 0503970636.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki ul. Przemysłowa 20 do dnia 15.11.2016r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016r. o godz. 1015.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.